Mediacja sposobem na szybkie wyjście z konfliktu

Celem szkolenia jest rozwijanie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników w obszarze pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz budowanie gotowości do podejmowania mediacji w sytuacjach konfliktowych.
Powyższy cel uzyskany zostanie poprzez:

  • Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej oraz ugruntowanie umiejętności w obszarze efektywnego komunikowania się.
  • Zapoznanie się z dynamiką powstawania konfliktu oraz rozwój zdolności dostosowywania podejmowanych strategii rozwiązywania sporu do jego typu i charakterystyki.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych metod komunikowania się w konflikcie. Porównanie ćwiczonych technik i uzyskanie świadomości co do poziomu ich skuteczności w indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
  • Uporządkowanie wiedzy w obszarze prowadzenia rozmów z uczestnikiem sporu, udoskonalenie tego typu zachowań, które przynoszą największą skuteczność.
  • Poznanie zasad prowadzenia negocjacji i mediacji gospodarczych.
  • Uzyskanie zdolności i gotowości do stosowania technik negocjacji i mediacji w wybranych sytuacjach konfliktowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać oraz przećwiczyć kluczowe umiejętności z obszaru mediacji gospodarczych, która jest alternatywą dla postępowania sądowego, skuteczniejszą, a przy tym znacznie tańszą i szybszą.
Dzięki uzyskanej wiedzy i nabytym umiejętnościom uczestnik szkolenia będzie potrafił wcześnie rozpoznać i właściwie zdiagnozować sytuację konfliktu, dostosować odpowiednie techniki i narzędzia radzenia sobie ze sporem, optymalizując koszty poprzez gotowość wykorzystywania metod negocjacji oraz mediacji.

Korzyści ze szkolenia, jakie uczestnicy mogą uzyskać i przełożyć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wiążą się przede wszystkim z czasem i kosztami. Czas trwania mediacji waha się w okolicach miesiąca. W tym czasie, przy pomocy mediatora, strony są w stanie – na co wskazuje praktyka – zawrzeć ugodę. Postępowanie przed sądem trwa czasami kilka lat, a wpływ stron na rozstrzygnięcie sporu jest minimalny, jeśli nie żaden. Koszty jakie strony ponoszą w związku ze sporem są nieporównywalnie niższe w przypadku mediacji niż w postępowaniu sądowym. Złożenie pozwu do sądu obarczone jest opłatą w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. Do tego doliczyć należy koszty zastępstwa procesowego. Koszt mediacji to 1 % wartości przedmiotu sporu ale nie więcej niż 1000 zł. Doliczyć do tego należy koszty poniesione przez mediatora w związku z mediacją (np. wynajęcie sali, koszt przejazdów). Jeśli przed mediatorem dojdzie do zawarcia ugody, sąd zwraca stronie wnoszącej pozew ¾ opłaty sądowej.

Mediacja ma wiele zalet, które przemawiają za tym, aby korzystać z tej instytucji zamiast tracić czas, pieniądze i pewnie też kontrahenta, stającego się stroną w sporze sądowym – niezależnie od wyniku postępowania sądowego, rzadko zdarza się, aby strony zdecydowały się w przyszłości na współpracę. Mediacja co najmniej nie wyklucza takiej możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *